برگزاری جلسه مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران عادی نوبت اول، 29 تیرماهجلسه مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران عادی نوبت اول، 29 تیرماه برگزار خواهد شد.جهت دریافت آگهی مجمع و تصویر روزنامه مربوطه اینجا کلیک کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران نشست مجمع نمایندگان اتاق تعاون عادی نوبت اول با دستور جلسه قرائت گزارش عملکرد هیئت رئیسه، قرائت گزارش هیئت بازرسی، طرح و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 1394، طرح و اتخاذ تصمیم درمورد برنامه و بودجه پیشنهادی هیئت رئیسه برای سال 1395، تعیین پاداش، حق الجلسه و حق الزحمه هیئت رئیسه ،کارکنان و هیئت بازرسی، تصویب کمک های اتاق ایران به اتاق های تعاون استان ها، شهرستان ها و اتحادیه ها، تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های اتاق تعاون ایران و انتخاب هیئت بازرسی برگزار خواهد شد.
این گزارش می افزاید؛ اعضای مجمع نمایندگان ضروری است مطابق ماده 59 بخش تعاونی نسبت به تعیین و معرفی نماینده قانونی خود برای حضور در جلسه با نامه رسمی و مهر اتاق و اتحادیه تعاونی تا 7 روز قبل از تشکیل جلسه به امور اداری اتاق تعاون ایران اقدام کنند و به موجب ماده 10 دستور العمل " نحروه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون" کلیه داوطلبان تصدی سمت هیئت بازرسی اتاق تعاون ایران موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت مجمع نمایندگان، درخواست کتبی خود را مطابق فرم مصوب انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات اتاق های تعاون تکمیل و به همراه مدارک لازم به امور اتاق تعاون ایران واقع در تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از خیابان آیت اله طالقانی، جنب بیمارستان هشترودیان، پلاک 83 طبقه دوم تحویل و رسید دریافت کنند.