اطلاعیه
فراخوان بیستمین دوره انتخاب صادر کنندگان نمونه

ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1395 از تاریخ 1395/3/3 آغاز گردید. متقاضیان حداکثر تا تاریخ 1395/3/31 مهلت دارند نسبت به ثبت نام اقدام نموده و براساس نوبتی که ارائه می گردد به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه جهت ارائه مدارک و مستندات مراجعه نمایند.

جهت دریافت فایل PDF  فراخوان اینجا کلیک کنید